20. neděle po svatém Duchu
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas.
                                                                                                       Žalm 130,1–2

Evangelium: Marek 10,17–31
Mnozí první budou poslední a poslední první